δεν λειτουργει το ηχητικο συστημα στo αμφιθεατρo

τι μπoρούμε να κάνουμε απλά και άμεσα

περιεχόμενα

η παρούσα παρουσίαση παρέχει τα βασικά βήματα εκσφαλμάτωσης για περιπτώσεις όπου υπάρχει δυσκολία στη χρήση των συστημάτων στις αίΘουσες της ΦΣ

προϋπόθεση για τη χρήση του οδηγού είναι ο χρήστης να είναι εξοικιωμένος με τη χρήση των συστημάτων όπως αυτή περιγράφεται στις σελίδες www.phl.uoc.gr στην κατηγορία 'Διδακτήρια'

ενεργοποίηση συστήματος ηχου;

πρέπει τα ηχεία να είναι ανοικτα. Ο διακόπτης στην πίσω πλευρά του κάθε ηχείου πρέπει να είναι στη θέση ΟΝ

πρέπει η ασφάλεια που δίνει ρεύμα στη μικροφωνική να είναι ανοικτή. Στον ηλεκτρικό πίνακα του αμφιθεάτρου η ασφάλεια αυτή έχει την ένδειξη "μικροφωνική"

ανοίγουμε το μικρόφωνο ή έχουμε συνδέουμε το βύσμα ήχου στον υπολογιστή ανάλογα με τη χρήση που θέλουμε να κάνουμε

πέρα των παραπάνω δεν προχωρούμε σε ΚΑΜΙΑ άλλη ενέργεια

πληροφοριες

www.phl.uoc.gr
kalohr@uoc.gr
28310 37 7780