Διεθνές Συνέδριο

Description: 7ο Διεθνές Συνέδριο Society for the Medieval Mediterranean (κ. Σακελλαρίου Ελένη)
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αιθουσα 07
Start time: 09:00:00 - Wednesday 13 July 2022
Duration: 8 hours
End time: 17:00:00 - Wednesday 13 July 2022
Type: Other
Created by: dean
Modified by:
Last updated: 07:45:15 - Wednesday 07 April 2021
Repeat type: Daily
Repeat end date: Friday 15 July 2022
Edit Entry - Edit Series
Delete Entry - Delete Series
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series