ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ-Γ.Σ.

Description:
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αιθουσα 05
Start time: 13:00:00 - Monday 18 October 2021
Duration: 5 hours
End time: 18:00:00 - Monday 18 October 2021
Type: Other
Created by: dean
Modified by: dean
Last updated: 13:05:08 - Tuesday 12 October 2021
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry