Να μην χρησιμοποιείται

Description: Περιέχει ακριβό και ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και γι' αυτό το λόγο έχουν αλλαχτεί και τα κλειδιά της.
Confirmation status: Confirmed
Room: School of Philosophy - Αιθουσα 09
Start time: 07:00:00 - Monday 20 December 2021
Duration: 7 hours
End time: 14:00:00 - Monday 20 December 2021
Type: Other
Created by: dean
Modified by: dean
Last updated: 11:54:09 - Thursday 09 December 2021
Repeat type: Weekly
Repeat every: 1 week
Repeat day: Monday
Repeat end date: Friday 14 January 2022
Edit Entry - Edit Series
Delete Entry - Delete Series
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series